OBJECTIUS

La Iniciativa Comunitària Urban va tenir el seu primer període de programació entre 1994 i 1999. Urban II, corresponent al període de programació 2000-2006, té com objectius:

1. Propiciar l'elaboració i posada en pràctica d'estratègies particularment innovadores que afavoreixin la regeneració econòmica i social de les ciutats petites i mitjanes i dels barris en crisis en les grans aglomeracions;

2. Aprofundir i intercanviar els coneixements i les experiències referents a la regeneració i al desenvolupament urbans sostenibles en la Unió Europea.

ZONES D'INTERVENCIÓ

Urban II conta amb la participació de 70 ciutats o barris en crisis. Les zones beneficiàries del cofinançament que preveu URBAN II han de presentar almenys tres dels següents problemes: un alt índex d'atur de llarga durada; un baix nivell d'activitat econòmica; una necessitat específica de reconversió a causa de dificultats econòmiques i socials en l'àmbit local; un alt grau de pobresa i exclusió; un elevat nombre d'immigrants, minories ètniques o refugiats; un deficient nivell educatiu, baixes qualificacions i taxes elevades d'abandonament escolar; un alt índex de criminalitat i delinqüència, una evolució demogràfica precària i un entorn particularment deteriorat.


PRIORITATS

Els programes cofinançats a través de la Iniciativa Comunitària URBAN II tindran com prioritats intervenció els següents eixos:

– Recuperació de solars abandonats, protecció i millora d'edificis i espais oberts, i conservació del patrimoni històric i cultural per a usos mixts compatibles amb el medi ambient, a fi d'afavorir la generació d'ocupació estable, una major integració comunitària, la reinserció social de les persones, la prevenció de la delinqüència, així com una menor pressió en el desenvolupament de terrenys no utilitzats prèviament o l'expansió urbana.

– Suport al empresariado i els pactes en favor de l'ocupació, sobretot les iniciatives locals ocupació i les oportunitats d'ocupació vinculades al medi ambient, la cultura i el desenvolupament de serveis que tinguin en compte els canvis demogràfics.

– Desenvolupament d'una estratègia contra l'exclusió i la discriminació a través d'accions que fomentin la igualtat d'oportunitats, orientades especialment a dones, immigrants i refugiats.

– Desenvolupament de sistemes de transport públic integrat eficaços, econòmicament eficients i ecològicament compatibles; acondicionament de vies per a ciclistes i vianants; i instauració de sistemes de comunicació intel·ligents per a la reducció dels desplaçaments en transport privat.

– Reducció i tractament de residus, gestió eficient de l'aigua i reducció del soroll, així com reducció del consum d'energies a força d'hidrocarburs.

– Desenvolupament del potencial de les tecnologies de la societat de la informació per a la millora de serveis d'interès públic a les petites empreses i els ciutadans.

Les estratègies per a cadascuna de les zones d'intervenció URBAN II haurien de promoure el canvi organitzatiu, la gestió participativa, la responsabilización i la creació de capacitats transferibles a la pràctica general, tant en l'àmbit local com a escala més àmplia.

Els intervencions previstes en el marc de la Iniciativa Comunitària Urban II en el barri de la Mina del municipi de Sant Adrià de Besòs han quedat recollides en el PIC URBAN II SAB, marc de la participació dels Fons Estructurals de la UE en la transformació del barri.

Per a més informació sobre la Iniciativa Comunitària Urban II:

Inforegio (Urban II)