A més de millorar el finançament de la majoria dels programes en funcionament i consolidats, el Consorci del barri de la Mina ha pressupostat, per aquest 2017, 150.242,42 euros per posar en marxa dos nous projectes socials.

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta d’un projecte d’orientació i atenció a les famílies, i d’un programa prelaboral per a joves de 14 a 18 anys de segones oportunitats, que actualment es troben en fase de licitació. El primer té per objectiu afavorir el benestar social i convivencial de les famílies de la Mina, en especial, d’aquelles amb infants de 0 a 6 anys, a partir d’un acompanyament que les ajudi a potenciar les seves capacitats personal i parentals, així com a ampliar la seva xarxa social des de la vessant comunitària que fomenti el treball en xarxa i la cohesió social. S’actuarà des d’una vessant integradora i preventiva de situacions de risc, per donar resposta a la necessitat de suport i orientació, especialment, en el cas de les mares adolescents i molt joves, que representen un percentatge significatiu al barri, i que sovint són també un dels col·lectius més vulnerables. El servei oferirà un espai de trobada i assessorament que reforci el seu paper de progenitors i cuidadors de les seves criatures, així con les relacions entre els diversos membres de la família. Alhora es treballarà de manera estreta amb el diferents recursos públics i privats tant del barri com del municipi dels àmbits de la salut i l’educació. De manera que, d’una banda, s’acompanya la vinculació de les famílies a aquests recursos, fent-ne el seguiment, i de l’altra es col·labora en el desenvolupament de les iniciatives que sorgeixin de les pròpies famílies a partir de les seves necessitats. S’ha previst que es puguin beneficiar d’aquest programa una cinquantena de famílies a l’any.

 

 

     

 

Evitar el risc d'exclusió
Pel que fa al projecte de segones oportunitats juvenils, l’objectiu és la reincorporació al sistema educatiu i formatiu encaminat a la inserció al mercat laboral. En conseqüència, va dirigit a joves en situació de risc potencial, amb abandonament prematur dels estudis, que no hagin assolit l’educació secundària bàsica i que acumulen mancances formatives. Es tracta d’aconseguir el seu retorn a l’escolarització o iniciar programes formatius que els capacitin per, el futur, poder integrar-se al mercat laboral i gaudir d’autonomia personal. Augmentant la seva qualificació i millorant les seves perspectives d’ocupabilitat, a partir d’un espai de simulació laboral obert que fomenti el seu interès pels oficis o en retorn a l’institut, es fa prevenció de futures situacions de risc d’exclusió social. Està prevista una coordinació amb els serveis socials, salut i els centres i institucions educatives del territori. En aquest cas els destinataris són joves d’entre 14 i 18 anys, tant del barri de la Mina com del conjunt de Sant Adrià que hi arribaran derivats del Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL) del Consorci.

Consorci del barri de la Mina