EL PLA DE TRANSFORMACIÓ

El barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs ha necessitat des del moment de la seva creació a principis de la dècada dels setanta del segle XX, una atenció preferent de les institucions. Gairebé des d’un inici s'hi van destinat recursos en serveis socials, sanitaris i educatius similars a altres barris de l’entorn. El que hi mancava al cap de 25 anys era un projecte global que coordinés les actuacions de les diferents administracions implicades perquè les intervencions fossin complementàries, de manera que se superés una dinàmica d’actuacions puntuals amb objectius a curt termini iniciades l'any 1982. Calia, doncs, un instrument de treball i un acord entre institucions per abordar la complexitat d'un entorn social que històricament ha generat importants nivells d'exclusió i marginalitat. Que abordés la resolució de la conflictivitat social i la degradació de la vida comunitària, a causa d'una minoria incívica i de la delinqüència organitzada.

A finals del segle passat hom coincidí en la necessitat de generar un projecte i tancar un acord institucional que donés resposta a la vertebració d'un espai físic i territorial que durant massa anys no havia tingut un planejament específic, que subsistia amb la provisionalitat de la seva ordenació urbanística original i un just manteniment. Aquest projecte global havia de donar resposta a les inquietuds de la gran majoria de la població del barri que, malgrat recels i escepticisme, volia que la seva situació personal i col·lectiva millorés. Havia d’establir un acord de les institucions capaç de generar actuacions en tots els àmbits que configuren la vida d'un barri i planificar a llarg termini. Tot plegat per, tal com recullen els estatuts del Consorci, assolir l'objectiu de "la transformació del barri de la Mina articulant una proposta d'intervenció integrada i global en la millora de les condicions d'habitabilitat, vida comunitària i convivència, amb al finalitat d'enfortir la comunitat a mig i llarg termini i la seva plena normalitat com a barri de Sant Adrià de Besòs i de Catalunya".

Generalitat de Catalunya, ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, i Diputació de Barcelona van consensuar el Pla de Transformació del barri de la Mina per donar resposta a aquest repte que es va posar en marxa l’any 2000.

 

ESTRATÈGIES 

Les estratègies entorn de les quals es desenvolupa el Pla són:

  • Un enfocament integrat del conjunt d’actuacions que es porten a terme.
  • La continuïtat de les actuacions, generant confiança vers les iniciatives i les accions que s’impulsen.
  • La implicació progressiva dels agents de la comunitat en els processos tant com sigui possible.
  • La implicació dels tècnics professionals i dels serveis del barri en un conjunt d’accions suplementàries del Pla.
  • La participació d’entitats i associacions del barri en les actuacions proposades.
  • El desenvolupament d’actuacions que tinguin en compte les necessitats de tots els sectors i col·lectius.
  • L’establiment de bons nivells d’informació i comunicació de totes les actuacions del Pla.

 

ESQUEMA DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ 

 

MAQUETA DEL PROJECTE URBANÍSTIC (2000)