URBAN II SAB - LA MINA

 
URBAN II es una Iniciativa Comunitària finançada pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la regeneració econòmica i social de zones urbanes en crisis. L'objectiu del FEDER és contribuir a la reducció de les diferències de desenvolupament i nivell de vida entre les diferents regions i a la reducció del retard de les regions menys afavorides.

Per al compliment d'aquests objectius, s'ha establert reglamentàriament la participació del FEDER en el desenvolupament de la Iniciativa Comunitària URBAN, per a la revitalització econòmica i social de les ciutats i de les perifèries urbanes en crisis amb vista a promoure un desenvolupament urbà sostenible.

Les característiques i condicions urbanístiques, econòmiques i socials del barri de la Mina converteixen aquesta àrea geogràfica en una candidata "natural" a les actuacions cofinançades per la Iniciativa Comunitària URBAN.

El Programa d'Iniciativa Comunitària URBAN II de Sant Adrià de Besòs ha contribuït al pla d'actuació aprovat per la Comissió Europea per al foment d'un desenvolupament urbà sostenible a Sant Adrià de Besòs mitjançant la intervenció prioritària a la Mina.

El PIC Urban II SAB

Abstract english

Résumé français