El Consorci engega el procediment per a l’adjudicació de 49 pisos destinats a persones amb necessitats socials del barri de la Mina i les sol•licituds s’hauran de presentar al llarg del mes de febrer vinent. Es tracta dels habitatges que han quedat disponibles després del reallotjament d’algunes de les famílies afectades pel Pla de Transformació que han anat a viure a un dels nous pisos de protecció oficial que s’han construït al barri.

 

 

.

 

Els pisos que ara s’adjudicaran es troben, doncs, a la zona de la Mina Nova, distribuïts entre l’edifici del carrer Venus, i les escales dels edificis dels carrers Mart, Llevant i Estrelles, on s’havien de fer els talls verticals previstos a la remodelació urbanística, que finalment es van modificar per amplies obertures transversals.

Els criteris i el procediment que s’aplicaran per determinar els beneficiaris d’aquests pisos es van aprovar el passat, dilluns, 15 de desembre. Aquesta iniciativa va destinada a resoldre situacions de pèrdua d’habitatge, possibilitar el desdoblament quan comparteixin sostre més d’una unitat de convivència,  evitar el risc d’exclusió social i atendre necessitats especials, com serien els caos de violència de gènere. Dins el col•lectiu de les persones que han perdut el pis amb una sentència judicial ferma per un procés de desnonament, execució hipotecària, o qualsevol altre procés que comporti la pèrdua efectiva del lloc de residència, també es contempla el cas d’aquelles persones que es trobin en risc d’acabar perden l’habitatge. En el cas de les persones amb rics d’exclusió social o necessitats especials que requereixen d’un habitatge, es tindrà en compte que no tinguin mitjans propis suficients per accedir-hi, i es prioritzen les víctimes de violència de gènere, les persones amb discapacitats i els casos de gran dependència.

   

 

Solució a la pèrdua d’habitatge 

La meitat dels pisos disponibles es destinaran a resoldre la pèrdua d’habitatge, primer els casos amb sentència ferma i després quan hi hagi risc de perdre la casa. De l’altra meitat, el 40% es destina a facilitar els desdoblaments, i el 10% restant a situacions de risc d’exclusió i necessitats especials. Tot i l’establiment d’aquests contingents, en el procediment aprovat s’estableix que tindran prioritat els dotze propietaris dels habitatges afectats pels talls dels blocs Mart i Llevant, que no han optat al reallotjament en un dels pisos de protecció nous i que podran optar per un dels habitatges desafectats disponibles en el mateix bloc, mentre que el seu quedarà a disposició de l’administració. En els desdoblaments familiars les adjudicacions es faran seguint el criteri de màxima proximitat. En el cas de Venus en un pis d’aquest mateix edifici on viuen, i quan es tracti de Mart, Llevant o Estrelles, en un dels pisos desafectats de les escales dels talls verticals d’un d’aquests tres edificis. Els pisos que després de tot aquest procediment no quedin adjudicats s’oferiran a les persones inscrites al Registre de sol•licitants d’habitatges amb protecció oficial que hagin indicat el seu interès per accedir a un habitatge d’aquestes característiques al municipi de Sant Adrià de Besòs.

L’adjudicació es farà en règim de lloguer o de cessió d’ús. Els adjudicataris hauran de satisfer una contraprestació econòmica equivalent al 15% dels ingressos mensuals nets de la unitat familiar. I, en tots els casos es fixa un import mensual mínim a pagar en funció del nombre d’habitacions que tingui cada pis: 100€ per al de dues habitacions, 110€ per al de tres i 140€ per al de quatre habitacions. El procediment fixat detalla també tota la documentació que el sol•licitant haurà d’aportar per justificar el compliment dels requisits que es demanen, tant d’ordre general, econòmic, com per les qüestions específiques contemplades en els diversos supòsits previstos.

 

   

 

Presentació de sol·licituds al febrer

El període per presentar les sol•licituds és de l’1 al 28 de febrer del 2015, i ja des d’ara l’administració donarà la major publicitat possible a la convocatòria per a que els sol•licitants tinguin prou temps per preparar i recollir la documentació necessària. Per a la gestió dels processos d’adjudicació es crea una comissió de seguiment i avaluació que serà l’encarregada de fer l’anàlisi i avaluar les sol•licituds, determinar els llistats d’admesos i exclosos, i presentar una proposta d’adjudicacions al Consorci del barri de la Mina, com a propietari dels habitatges que s’adjudicaran.

ANUNCI sobre adopció d'un acord relatiu a l'aprovació dels criteris i procediments per adjudicar pisos adquirits pel Consorci

Consorci del barri de la Mina