A l’hora de fer balanç de l’acció de la Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaboral del Consorci durant el 2015, destaca el 33% d’inserció laboral i el 14% d’inserció formativa obtinguts. De les 1.165 persones que han estat ateses per la Xarxa per demanda d’ocupació, 950 han seguit un itinerari personalitzat d’inserció i formació.  D’aquestes, 340 són altes del 2015 i 610 ja venen d’anys anteriors.

 

 

 

 

El Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL) és qui fa la primera acollida i estudia el perfil sociolaboral de cada cas, per després derivar-los als serveis específics que assumeixen el guiatge d’aquests itineraris personalitzats, -Club de Feina, Apropa’t a la Feina, Itineraris de Dones, Situa’t o Accés-, segons les característiques dels diversos col•lectius en situació d’atur, ja siguin joves sense la formació obligatòria ni experiència laboral, dones, persones amb drogodependències o amb malaltia mental, respectivament.

Aquest 33% d’inserció laboral recollit al tancament de l’exercici passat, que són 311 persones, supera la previsió inicial del 25%, estimada sobre la projecció dels anys anteriors, i ve a corroborar la idoneïtat dels itineraris personalitzats, pel que fa a mobilització de recursos i estratègies d’inserció en un mercat laboral precari, de poca oferta per al perfil ocupacional de la població atesa per la Xarxa de serveis del Consorci de la Mina. En el període 2009-2014, a causa de la crisi, es produeix un canvi de perfil on el demandant principal de feina és el de l’home. Per contra, aquest 2015 ha començat a canviar la tendència i el col•lectiu de les dones ha tancat l’any acumulant el 54% del conjunt de les cerques laborals, sobre el 46% dels homes. En xifres absolutes són 517 dones i 433 homes, de les 950 persones vinculades a itineraris d’inserció. Amb tot, el perfil actual, amb independència del gènere, és el d’una persona d’entre 26 i 45 anys (60%), amb estudis primaris (53%), aturada de menys d’un any (43%) –seguit de les de més de 2 anys d’atur (34%)-, i pertanyent a la població gitana del barri (36%).

 

 

     

 

 

Pel que fa a la inserció formativa, accions totes elles orientades a millorar les habilitats laborals i socials de la població activa, de cara a augmentar les seves possibilitats d’obtenir un lloc de treball, l’any tanca amb un 14% dels participants. En total, són 132 persones que han seguit formacions de diferents tipus i durades. L’altra dada important dels resultats del treball de la Xarxa laboral amb les persones demandants d’ocupació, són les pràctiques en empreses. En aquest cas, s’ha assolit amb escreix l’objectiu fixat, amb quatre punts per sobre. El 50% dels participants als dos serveis de la xarxa que ofereixen pràctiques en empreses: Apropa’t a la feina i Itineraris d’inserció per a dones, han formalitzat un total de 82 convenis, que representen el 9% del conjunt de persones ateses per la Xarxa del Consorci.

 

La vital col•laboració de les empreses
La formalització d’aquests convenis del Consorci amb les empreses col•laboradores suposa que aquestes ofereixen a les persones en atur, que són als serveis de la xarxa, acolliment en pràctiques formatives, borsa de treball, visites a les empreses, i xerrades informatives sobre els sectors d’ocupació que elles generen i poden interessar als treballadors que busquen feina. Per part del Consorci, a través dels serveis de la Xarxa d’inserció i del Servei de prospecció d’empreses, es treballa en la sensibilització del teixit empresarial per ampliar el nombre d’empreses col•laboradores, que són d’importància vital a l’hora de formar i millorar la capacitació de la població activa en situació d’atur o que cerca una millora laboral. El 2015, 11 noves empreses s’hi ha sumat i, actualment, en són 129 que cobreixen diversos sectors laborals i amb les que s’han signat 386 contractes laborals tant al mercat ordinari com al mercat protegit destinat a col•lectius de major vulnerabilitat.

El sector dels serveis és el més important, ja que ell assumeix el 85% de la contractació, seguit a molta distància del sector de la construcció amb un 8% i de l’industrial amb un 7% del total. Aquesta concentració d’ocupació al sector serveis es produeix, d’una banda, perquè és on es troben la majoria d’ofertes que no requereixen una qualificació específica, i per l’altra, perquè, actualment, els altres sectors generen poca ocupació. Dins dels serveis, els que ofereixen més possibilitats de contractació són el de manteniment i jardineria, comerç i vendes, hostaleria i restauració, i el de les manufactures i manipulats.

 

 

     

 

 

Pel que fa a la durada dels contractes, que fa referència a la qualitat de la inserció, la majoria d’ells, 149 que representen el 39%, han estat d’entre tres i sis mesos i 112, que són el 29% -molt per sobre de la mitjana a Catalunya-, no han arribat als tres mesos. És una dinàmica que està caracteritzant el mercat de treball des de fa anys, i accentuada amb la crisi econòmica, de manera que no només afecta als col•lectius en risc d’exclusió social com són la gran majoria dels que atén la Xarxa del Consorci. Així si des del 2011 fins el 2014 la major concentració està en els contractes de menys de 6 mesos, seguit dels de menys de 3 mesos, el 2015 la tendència millora i el major nombre de contractes, segons la seva durada, són els de tres mesos i menors de 6, després els menors de tres mesos i per últim els que van dels sis mesos a menys de dotze. També els contractes indefinits milloren el 2015, amb un total de 22.

 Consorci del barri de la Mina