NOU HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL

El mes de gener de l'any 2009 va començar la construcció dels 422 habitatges de protecció oficial, 338 dels quals van destinats al reallotjament de les famílies inicialment afectades per les actuacions urbanístiques del Pla de transformació. El pressupost de les obres és de 46 milions d'euros. I, pel que fa a les promocions privades, entre els anys 2006 i 2008, es van construir les primeres, que han aportat els primers 468 pisos per al mercat lliure, tres d'elles dins els límits del Pla de Transformació. Les noves edificacions, tant les socials com les privades, s'ajusten al principi de diversitat dels plantejaments de Pla de transformació, que té un dels seus punts forts en la barreja de població amb l'arribada de nous veïns al barri i la desuniformització d'edificis i arquitectures.

Els nous habitatges estan ubicats en parcel.les de nova creació situades a l'eix central que defineix la Rambla de la Mina. Aquesta baixa des del Parc del Besòs en direcció al mar fins a l'avinguda d'Eduard Maristany. Els nous carrers i vials transversals sorgits de la reparcel.lació de les zones alliberades amb l'enderroc dels vells equipaments i les naus de l'antic polígon industrial han generat un total de 23 solars destinats a nou habitatge, equipaments, zones verdes i reserva de sòl per a futurs equipaments.

Les promocions d'habitatges socials ocupen set d'aquestes noves parcel.les, tres per sobre l'avinguda Manuel Fernández Márquez, amb un total de 160 pisos i quatre entre Fernández Márquez i el carrer Ramon Llull, amb 240 pisos més. Per a cadascun d'aquests nous edificis d'habitatges s'ha encarregat un projecte diferent amb l'objectiu de trencar la uniformitat que donen al barri els blocs originals construïts a principis dels anys 70 i que van definir la fisonomia de la Mina.

D'acord amb el principi de diversitat que regeix el Pla de transformació, dins dels seus límits, s'ha decidit el número de nous habitatges. Així dels 2.721 pisos del polígon original d'habitatges protegits, 260 estan actualment afectats per la modificació urbanística i desapareixeran. En contrapartida se'n construeixen un total de 1.145, dels quals 422 són de protecció oficial i 733 per al mercat lliure. En conseqüència el percentatge d'habitatge protegit i lliure passa de 100% i 0% respectivament a, 79% protegit i un 21% de lliure. L'objectiu és que la diversitat no es quedi només en l'arquitectura dels edificis sinó que es tradueixi en l'estructura social del barri, en benefici de la seva població.

Les noves edificacions són d'escala bastant més petita que els de la Mina Nova i s'integren en l'estructura prèvia del barri formant un nou ordre obert amb construccions variades que introdueixen noves formes, colors i elements arquitectònics, amb nous usos dels espais interiors. Són construccions més filtrades que tenen espais exteriors oberts, terrasses i balcons, on gaudir del privilegi de ser un barri a primera línia de mar. A cadascun dels blocs d'habitatges que es construeixen s'hi fan aparcaments per a vehicles en un número superior al de pisos per donar opció als que no són veïns de l'immoble a tenir plaça d'aparcament i reduir així el problema de l'aparcament al carrer.

El Consorci del barri de la Mina va encarregar a l'INCASOL les obres de construcció de les set promocions d'habitatge social, que com dèiem van començar el mes de gener de 2009. Els primers 34 veïns han rebut les claus el mes de desembre de 2012.