PROGRAMES SOCIALS

 • Formació i Inserció Sociolaboral

  L'objectiu en aquest àmbit és la inserció laboral per prevenir l'exclusió social a causa de la precarietat econòmica de les famílies i la manca de participació en el món del treball entès com element integrador i de relació social. De manera que al mateix temps que s’acompanya la persona en l’adquisició d’habilitats en la recerca de feina (elaboració de CV o preparació per a processos de selecció), s’esmercen molts recursos en la formació per millorar la capacitació laboral de la població activa del barri.
  En un exercici constant d’adaptació a les necessitats variables del mercat de treball, la Xarxa de Serveis d'Inserció del Consorci treballa per donar-hi resposta en tot moment en funció de la diversitat de perfils sociolaborals de les persones que en són usuàries.
  Al llarg de dues dècades (2000-2020) s'ha travessats moments socioeconòmics ben distints. El boom de la construcció els primers anys de segle, la crisi iniciada el 2007 de la qual encara se'n pateixen els efectes.
  Tot plegat ha obligat, permanentment, a reorientar les estratègies d'inserció laboral. Des de fomentar l'autoocupació assessorant i acompanyant la creació d'un negoci propi o plantejar-se un canvi de feina per millorar les condicions, fins a, senzillament, aspirar a ser capaç de mantenir-se "actiu", treballant i/o formant-se, encara que sigui alternant períodes de feina i atur.

  Xarxa de Serveis d'Inserció Sociolaboral

 • Espai públic i civisme

  L'espai públic és l'espai comú, que és de tothom i de ningú alhora, per ser compartit i gaudit pel conjunt de la comunitat des del respecte a l’altre. A partir d'aquest principi tal com hom entén l'espai públic cal treballar per un model de corresponsabilitat per tenir un espai públic que es mantingui net i endreçat, agradable i acollidor.

  El Consorci treballa per un model sostenible, eficaç i participatiu, basat en el foment de les conductes cíviques, el respecte a les persones, el mobiliari urbà i el medi ambient. Amb aquest objectiu el Pla de Transformació ha reurbanitzat el barri eliminant un polígon de naus industrials creant al seu lloc una nova zona residencial, enderrocat barreres arquitectòniques per obrir el centre i l'ha connectat al seu entorn proper. Alhora que ha apostat per l'urbanisme social al servei de la comunitat.

  Brigada de Manteniment i Neteja

 • Millora de la convivència i el civisme

  El primer nivell social de convivència al medi urbà és la comunitat d'escala. D'aquí que quan ens plantegem una intervenció per millorar la convivència al barri la clau està en reforçar les relacions interveïnals a les comunitats d'escala. Es tracta de fomentar la responsabilitat del grup veïnal en la gestió i conservació dels béns comuns que comparteixen, i la resolució de conflictes per la via de la mediació.

  L'objectiu és crear organitzacions estables de gestió, és a dir, juntes de comunitat que se'n facin càrrec de manera participativa i autònoma. A partir d'aquí es desenvolupen habilitats socials i democràtiques com la reunió i el debat, la negociació i la presa de decisions per acord de la majoria. En aquest àmbit el Consorci intervé per assessorar tècnicament i acompanyar la creació de les comunitats d'escala que a la Mina, entre la Mina Vella (72) i la Mina Nova (54), en són un total de 126. El Consorci és el propietari del nou habitatges social construït en set parcel·les al llarg de la nova rambla i l’antiga zona industrial. En total 422 pisos, 41 locals i 456 places d’aparcament que gestiona conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquests pisos han anat destinats al reallotjament de famílies afectades per les expropiacions del Pla de Transformació i a polítiques socials d’habitatge.

  Assessorament i Suport a les Comunitats d'Escala i Mediació

  El Consorci s'ha fet càrrec del procés de reallotjament de les famílies propietàries dels habitatges afectats per les intervencions urbanístiques del Pla de Transformació, ocupant-se de la gestió i assessorant les famílies en la seva tramitació.
  Paral·lelament, ha creat un servei específic per fer una intervenció integral de caire social per a les famílies de perfil vulnerable que viuen en l'edifici d'habitatges del carrer Venus.

  Servei d'Intervenció Integral en el bloc del carrer Venus 

 • Suport social i educatiu

  Una de les missions del Consorci és donar suport a les entitats i associacions que treballen en favor de la comunitat en l'àmbit socioeducatiu. N'hi ha que tenen una llarga i consolidada trajectòria al servei del barri i de la seva gent, i d'altres que han trobat el seu espai d'acció més recentment. A totes elles, que duen actuacions educatives, socials i culturals, el Consorci, per via de la subvenció genèrica, els atorga un ajut econòmic per poder desenvolupar-les. D'altra banda, garanteix amb projectes propis aquells espais i necessitats que no han quedat cobertes per les entitats privades.

  Projectes propis:
  Espai Jove 

  Avança 
  Activitats Formatives 

  Subvenció Genèrica:
  Fundació Privada Pere Closa
  Salesians Sant Jordi-PES La Mina
  Associació Casal Infantil La Mina
  Associació Casal dels Infants
  Associació Ràdio La Mina

 • Conciliació de vida familiar

  Inicialment, durant els primers anys del Pla de Transformació, aquest àmbit va estar directament lligat al de la inserció sociolaboral per facilitar, especialment, l'ocupació femenina cobrint necessitats de la cura dels infants i oferint un temps de lleure educatiu per a la canalla. D'aquí la creació d’un servei d'acollida matinal a l'escola d'infantil i primària del barri, i d'una ludoteca en horari de tarda. Dos serveis que un cop desenvolupats i consolidats pel Consorci van ser traspassats a l'Ajuntament de Sant Adrià per continuar-ne la gestió com a serveis propis de l'administració municipal i entitats sense ànim de lucre que ja treballaven al territori. Paral·lelament i de manera complementaria als serveis de conciliació entre feina i família, es van posar en marxa projectes que, d'una banda, se centraven en fomentar els vincles familiars enfortint la relació entre l'adult i l'infant, tenint el joc i la joguina com a eines pedagògiques; i, de l'altra, es treballaven aspectes formatius sobre la criança dels infants per a mares i pares. Actualment, fan aquesta funció dos dels serveis socioeducatius del Consorci: Fem Família i La Capsa dels Jocs. Tots dos són també instruments per detectar, prevenir i actuar davant possibles patologies i/o problemàtiques socioeconòmiques dins l'àmbit familiar.

  Fem Família
  La Capsa dels Jocs

 • Desenvolupament econòmic

  El comerç del barri de la Mina és poc heterogeni, la majoria dels negocis són bars i restaurants, no està posat al dia i competeix amb tres grans superfícies comercials que s'han instal·lat al seu entorn més proper. D'aquí que el Consorci considerés des d'un inici la necessitat d'intervenir per dinamitzar-lo, mirant de potenciar la botiga de barri entre la comunitat, buscar la seva diversificació i modernització.
  Una de les actuacions prioritàries ha estat la recuperació de l'Associació de Comerciants que havia romàs inactiva durant força temps, fent-li suport tècnic per constituir-se de nou amb una junta renovada i acompanyar-la en el seu desenvolupament i consolidació. El treball de suport es manté, actualment, en el dia a dia de les iniciatives de l'Associació i en el seu objectiu d’enfortir el teixit associatiu, fomentant el seu protagonisme i empoderament com entitat del barri en favor dels interessos del comerç de proximitat i la dinamització de la vida comunitària.

  Dinamització comercial 

  Més enllà d'activar del comerç i els negocis del barri, el desenvolupament econòmic de la Mina també passa per fer encaixar les oportunitats d’ocupació que ofereix el món del treball amb els perfils sociolaborals de les persones que cerquen un lloc de feina.

  El Consorci fa prospecció entre empreses de sectors més afins a les necessitats del barri per establir-hi contacte i informar-les dels beneficis mutus que comporta la seva col·laboració. S'apel·la a la responsabilitat social del teixit empresarial que d’aquesta manera contribueix al desenvolupament i la cohesió socioeconòmica del territori. Amb les empreses col·laboradores se signa un conveni pel qual aquestes faciliten l’accés als seus processos de selecció i opcions de pràctiques, i el Consorci fa la feina de preselecció d’aspirants ajustades als requisits de cada convocatòria. Posteriorment, s’acompanya el procés de selecció i en cas de contractació es garanteix el seguiment de la persona en la seva adaptació i consolidació al lloc de feina.

  Prospecció d'Empreses

 • Participació i desenvolupament comunitari

  L'objectiu és donar suport al treball de les associacions locals i millorar la interrelació d'aquestes amb l'administració. Es tracta de reforçar les organitzacions veïnals i els seus projectes, a l'hora que és important vincular-les al Pla de Transformació, propiciant espais d'intercanvi i relació entre elles i la comunitat. Aquest treball cal fer-lo comptant i implicant al conjunt de tècnics, serveis i agents que treballen a la Mina. Cal mantenir oberts els mecanismes d'informació i comunicació per fomentar la participació de la comunitat que viu i treballa al barri. En aquest àmbit el Consorci compta amb un projecte propi per potenciar la xarxa comunitària i per via de la subvenció genèrica destina ajuts econòmics a l'associacionisme del barri en les seves diverses expressions. Mentre que, paral·lelament, seguint els objectius del seu Pla de desenvolupament comunitari, forma part de les meses de treball comunitari on hi ha una àmplia representació tant pública com privada.

  Projecte propi
  La Mina 2020-Teixit social 
  Suport educatiu a la Comunitat gitana

  Subvenció Genèrica
  Associació de Comerciants del barri de la Mina
  Plataforma d'Entitats i Veïns i Veïnes
  Centre Cultural Gitano
  Associació Dones Adrianes
  Grup Dones Iris
  Col·lectiu Alfa Costura
  Club Petanca Amics i Jubilats del Cuenca


  Participació del Consorci
  Projecte Educatiu del barri de la Mina (pebMINA)
  Espai Públic
  Xarxa laboral
  Xarxa Salut mental
  Taula de Drogues
  Projecte Integral del Bloc de Venus
  Mesa d’Inclusió